Salon Life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Salon Life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Salon Life zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via deze contactgegevens:

Salon Life vof.
Koninginneweg 39
1716 DE Opmeer
info@salonlife.nl     
06-24953763 of 06-52538035

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Salon Life verwerkt ten behoeven van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde.
 • Het uitvoering geven aan een behandeling.
 • Communicatie over de behandeling.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens:
 • De overeengekomen behandeling.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Salon Life de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam .
 • Telefoonnummer.
 • Adres.
 • E-mailadres.
 • Gegevens huisarts.
 • Gegevens contactpersoon.
 • Medische gegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Salon Life opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 5 jaar.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.